غذاي سالم

كره گياهي براي نوزاد | مضر است يا مفيد؟

كره گياهي براي نوزاد

۳۱۳ بازديد

كره گياهي براي نوزاد

علاوه بر آنكه كره هاي مارگارين (گياهي) براي نوزاد مضر نيستند، بلكه ميتواند از حمله هاي قلبي نيز جلوگيري كند.

وب سايت webmd مطلبي كامل و علمي در اين باره انتشار داده است (مشاهده)

تفاوت كره گياهي (مارگارين) با كره لبني چيست؟

تفاوت بين كره و مارگارين در تركيب اسيدهاي چرب آنها است.

كره حاوي كلسترول است كه نمايانگر اجزاي تشكيل دهنده با منشأ حيواني است.

در حالي كه مارگارين به طور عمده حاوي چربي هاي گياهي است.

از طرف ديگر در مارگارين، مقدار اسيدهاي چرب ضروري يعني اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه به مراتب بيشتر است.

بيشتر متخصصان معتقدند مارگارين جانشين سالم و بي خطر براي كره به حساب مي آيد.